I Waited

I waited for you
I waited, I wanted to give something back to you
I waited for you
I waited, I wanted to give something back to you

I wanted to give something back to you

I waited for you
I waited long and I waited in the cold shadows
I waited for you
I waited, I waited, I wai-ted

I waited
Yeah I waited for you

I waited and I waited
I wanted to give smething back to you

I ha I wanted to give something back to you
I ha I waited to give something bak to you